Personal tools
You are here: Home Studentské rady oborů Pravidla zřizování a jednání studentských rad oborů
Document Actions

Pravidla zřizování a jednání studentských rad oborů

Schváleno akademickým senátem Pedagogické fakulty dne 12. 11. 2013

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta

Pravidla zřizování a jednání studentských rad oborů


Studentské rady oborů (dále jen Rady) se zřizují za účelem zastupování zájmů studentů daného studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování organizace a průběhu výuky.


I. Zřízení studentské rady oboru


 1. Radu si zřizují studenti daného oboru z vlastní iniciativy a ze svých řad. V případě dvouoborového studia se v těchto Pravidlech rozumí oborem jeden ze studijních oborů.

 2. Rada je složena tak, aby její členové zastupovali studenty pokud možno ve všech etapách studia. Rada má nejméně tři řádné členy. V ideálním případě pokrývá složení Rady všechny ročníky daného oboru v co nejširším spektru dvouoborových kombinací.

 3. Řádnými členy Rady mohou být studenti fakulty zapsaní v prezenčním i kombinovaném studiu. Dalším členem Rady s hlasem poradním je zástupce oboru v akademickém senátu fakulty, popř. zástupce fakulty v akademickém senátu univerzity. Funkční období člena Rady je jeden rok s možností prodloužení.

 4. Radu jmenuje studentský místopředseda akademického senátu na základě písemného návrhu složení této Rady. Návrh předkládá mluvčí zřizované Rady, kterého si kandidáti na členství v Radě určí ze svého středu. Mluvčí navrhované Rady doručí návrh akademickému senátu buď prostřednictvím podatelny nebo k rukám jeho předsedy.

 5. Návrh na složení Rady obsahuje název oboru, jména navrhovaných členů, jimi studovaný obor (popř. dvouobor), rok přijetí ke studiu na fakultě, fázi studia (ročník, etapa, …) a kontaktní údaje (emailová adresa, popř. telefonní číslo). Návrh je doplněn podpisy všech navrhovaných členů Rady pod prohlášením, že v případě zřízení Rady v ní budou aktivně působit.

 6. V případě podání více návrhů na složení Rady téhož oboru bude vedeno jednání se všemi navrhujícími mluvčími tak, aby vytvořená Rada reprezentovala studenty oboru.

 7. Při podání návrhu na změnu složení Rady se postupuje obdobně jako při podání návrhu na její zřízení.

 8. Aktuální seznam členů Rad jednotlivých oborů je zveřejněn na nástěnce a www stránkách akademického senátu. Jejich prostřednictvím jsou Rady rovněž informovány o termínech jednání s děkanem fakulty, na něž vysílají své mluvčí.


II. Povinnosti členů studentské rady oboru


 1. Člen Rady je povinen hájit zájmy studentů daného oboru, zúčastňovat se jednání Rady a aktivně se na nich podílet.

 2. Člen Rady, který neplní řádně své povinnosti, může být odvolán usnesením akademického senátu na základě písemné žádosti studentů daného oboru.


III. Činnost studentské rady oboru


 1. Rada se vyjadřuje zejména k průběhu výuky na katedře (popř. katedrách), která zajišťuje oborovou výuku pro daný obor (nadále kmenová katedra). V těchto oblastech tlumočí Rada dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů daného oboru a prosazuje jejich projednání a řešení.

 2. Členové Rady se podílejí na obsahové přípravě a organizaci hodnocení výuky studenty (v souladu s čl. 9 Řádu pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze a dalšími předpisy, které hodnocení výuky na fakultě upravují).


IV. Jednání studentské rady oboru


 1. Jednáním Rady se rozumí jednání členů Rady, jednání s vedením kmenové katedry, jednání s děkanem fakulty či jednání s předsedou akademického senátu fakulty.

 2. Rada má právo na jednání s vedením kmenové katedry nejméně jednou za měsíc. Vedení katedry je povinno zajistit projednání a řešení otázek spadajících do oblastí činnosti Rady. Vedoucí kmenové katedry může pro účely jednání s Radou jmenovat své zástupce.

 3. Rada jedná prostřednictvím svého mluvčího na společné schůzce děkana fakulty s mluvčími všech Rad a se zástupci studentů v akademickém senátu. Děkan vyhlásí termín tohoto jednání nejméně jednou za semestr.

 4. Jednání Rady s předsedou akademického senátu probíhají v případě potřeby po vzájemné dohodě.Akademický senát Pedagogické fakulty schválil tato Pravidla dne 12. 11. 2013

PhDr. Josef STRACENÝ, CSc.

předseda akademického senátu

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

děkanka fakulty


« June 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
News
Fotky z reprezentačního plesu Pedf UK 2012 2012-04-16
More news…
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: