Personal tools
You are here: Home Zápisy ze zasedání Zápisy 1998
Document Actions

Zápisy 1998

Archív zápisů z jednání konaných v roce 1998

Zápis z jednání AS PedF UK ze dne 6. ledna 1998


Přítomni: doc. Sokol, dr. Hříbková, dr. Valentová, dr. Rambousek, doc.
Banýr, dr. Přívratský, M. Stránská, dr. Hofmannová, dr.
Pecháček, dr. Wildová, R. Georgiev, E. Böhmová, P. Lomička,
V. Bošek, Z. Toušek, F. Grunt, F. Velimský, M. Houska, J.
Cenek
Host: J. Bašta

1) Předseda AS doc. Sokol rezignoval na svou funkci z důvodu svého
jmenování ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Za jeho práci
v AS mu za všechny členy poděkoval místopředseda AS doc. Banýr.
Zároveň mu popřál hodně úspěchů v další práci.

2) AS se rozhodl zatím nevolit předsedu AS. Vedením AS bude pověřen
doc. Banýr. Jelikož volební období členů AS nemůže
trvat déle než tři roky, budou vypsány v nejbližším možném termínu
volby nových členů do AS.
V průběhu nejbližších dnů bude zahájena registrace nových
kandidátů. Informaci pro členy akademické obce připraví Mgr.
Stránská.

3) AS byl seznámen se stížností studenta Vratislava Jarubora,
5. r., HV-hra na nástroj, týkající se výplaty za AGON. Student si v
prvním termínu výplatu nevyzvedl z důvodu onemocnění a bylo mu
sděleno, že tato výplata mu byla zrušena. S vedením fakulty tuto
stížnost projedná doc. Banýr.

4) Projednání připomínek RUK ke Studijnímu a zkušebnímu řádu PedF UK
se za AS zúčastnil doc. Banýr. Upravený materiál byl předán RUK.

5) Na příští jednání AS (20. 1. 1998) bude pozván tajemník PedF UK
ing. Antoš k projednání zásad pro tvorbu rozpočtu na rok 1998.
Zapsala: R. Wildová


Zápis ze schůze AS PedF UK dne 20. ledna 1998


Přítomni: J. Banýr, V. Přívratský, S. Pecháček, M. Stránská, V.
Rambousek, R. Hříbková, E. Böhmová, M. Hanáková, Z. Toušek,
J. Cenek, Z. Veselá, M. Majer, F. Velimský
Hosté: doc. Dostál - proděkan

1) AS byl seznámen s řešením problému výplaty stipendia studentovi 5.
roč. Hv-hra na nástroj - Jamborovi. Doc. Banýr jednal v této
záležitosti se studijním oddělením a s vedením PedF UK. Zatím není
možné tuto záležitost rozhodnout, neboť mzdová účtárna není schopna
předložit výplatní listiny za loňský rok. Řešení tohoto problému
bude dále sledovat studentská část AS. AS bude o závěru jednání
informován.

2) AS požaduje, aby vedení PedF UK zorganizovalo v letním semestru
97/98 připomínkové řízení k modulovému způsobu studia na PedF UK,
jehož by se zúčastnili rovněž studenti PedF.

3) AS schválil provedené úpravy Studijního a zkušebního řádu
předložené vedením PedF UK (doc. Jarníkem).

4) AS diskutoval o způsobu a termínu doplňujících voleb do
zaměstnanecké části AS. K zajištění voleb usneseno:
a) volby proběhnou ve dnech 9. - 13. 3. 1998. Předsedou volební
komise byla zvolena za AS dr. L. Valentová, další členové budou
schváleni na příští poradě AS.
b) AS schválil změnu v organizačním řádu zaměstnanecké části AS:
volební období členů AS bude tříleté.
AS pověřil dr. L.Valentovou přípravou návrhu změn ve Statutu AS,
který bude předložen AS na příštím zasedání.
c) AS schválil znění dopisu, kterým se AO vyzývá k předkládání
návrhů na nové členy AS.
d) Přípravou volebních seznamů a volebních lístků byla pověřena
Mgr. Stránská.
e) Na jednání AS 2. 3. 1998 připraví studentská část AS návrh na
úpravu organizačního a volebního řádu studentské části AS.

5) AS byl informován o jednání kolegia děkana PedF UK dne 19. 1. 1998
(zejména o otázkách přípravy rozpočtu, o stavu jednání ohledně
objektu Jinonice, o rozšíření vědecké rady PedF, o jednání vedení
fakulty s katedrami aj.)

6) Na některé z příštích jednání AS budou přizváni zástupci PedF UK v
celouniverzitním AS - prof. Brabcová a doc. Šamšula.

7) 30. 1. 1998 proběhne konkurz na místo vedoucího ekonomického
oddělení. Za AS se konkurzu zúčastní doc. Banýr.

8) Návrh studentské části AS na úpravu stipendijního řádu bude
projednán na příštím zasedání AS.

9) Na příští poradu AS budou přizváni p. děkan (příprava jednání
vedení fakulty s katedrami), tajemník PedF (příprava rozpočtu na
rok 1998).
Zapsala: R. Wildová


Zápis z jednání AS PedF UK dne 3. 2. 1998


Omluvena: L. Valentová

Hosté: děkan - prof. Helus

1) AS schválil návrh děkana PedF UK na rozšíření vědecké rady o tyto
pracovníky: Doc. Spilková, Doc. Mocná, Doc. Walterová, Prof.
Poledňák.

2) AS diskutoval o otázce prodlužování pracovních smluv u
pedagogických pracovníků nad 65 let. AS ustavil komisi, která se
pokusí připravit návrh řešení pro AS. Tato komise vstoupí do
jednání s vedením PedF UK. (Složení komise: doc. Banýr, dr.
Přívratský, dr. Wildová).

3) AS schválil prodloužení pracovní smlouvy prof. Poledňáka z KHv v
případě přijetí v konkurzním řízení. AS byl informován vedoucím
katedry Hv o personální situaci a výhledech v příštích letech. AS
byl seznámen se žádostmi o prodloužení pracovního poměru u dalších
zaměstnanců - doc. Kolář, prof. Herden - k těmto žádostem se
vyjádří na příštím jednání AS.

4) AS schválil návrh Stipendijního řádu PedF UK včetně počtu procent
přidělených jednotlivým druhům stipendií. AS schválil nový druh
stipendia - studentský grant, který bude udělovat děkan na návrh
oborové grantové komise. Výše grantu se bude pohybovat od 2 do 10
000,- Kč na jeden kalendářní rok.

5) Doc. Banýr informoval AS o konkurzním řízení na místo vedoucího
ekonomického oddělení.

6) Na jednání AS se dostavil děkan PedF UK.

- seznámil členy AS s návrhy na prodloužení pracovních smluv
(prof. Poledňák, prof. Herden, doc. Kolář),
- informoval o "schránce" pro studenty, která má být využita k
předání informací (stížností apod.) mezi studenty PedF UK a
vedením,
- vedení PedF UK připravuje jednání s vedením jednotlivých kateder,
týkající se jejich výhledu do budoucnosti (personální otázky,
graduace a vědecká orientace aj.). Se závěry jednání bude seznámena
AO. AS vítá tuto iniciativu vedení fakulty.

7) AS se hodlá průběžně věnovat problematice využívání a rozvoje
informačních technologií na fakultě. Prostřednictvím své pracovní
skupiny hodlá AS zjišťovat názory AO, mapovat stav a následně
požadovat na vedení fakulty konkrétní krátkodobá i systémová
opatření pro zlepšení daného stavu. AS se bude těmito otázkami
zabývat na některé z příštích porad, na niž budou přizváni další
členové této komise.

8) AS očekává ze strany vedení fakulty včasné stanovisko k
problematice, která vyplývá ze zápisů AS, aby bylo možné se k
nim na další poradě AS vrátit.Zapsala: R. WildováZápis z jednání AS PedF UK dne 17. 2. 1998


Přítomni: J. Banýr, V. Přívratský, V. Rambousek, S. Pecháček, D.
Mocná, L. Valentová, M.Stránská, M. Hofmannová, J. Cenek, F.
Velimský, Z. Toušek, Z. Veselá, M. Prokop, P. Lomička, M.
Majer, M. Hanáková, M. Houska, E. Böhmová
Omluveni: R. Wildová, F. Grunt
1) AS projednal stížnost člena pracovní skupiny zabývající se
využíváním informačních technologií. Stížnost se týkala závěrů z
jednání této skupiny, které byly projednány a schváleny na minulé
schůzi AS. Dr. Rambousek vyjádřil nesouhlas jak s obsahem této
stížnosti, tak s postupem předsedy senátu, který se při formulaci
zápisu z minulé schůze AS rozhodl nezařadit do něho tu část závěrů
zmíněné pracovní skupiny, jíž se týkala uvedená stížnost, a to do
doby, než se situace kolem této stížnosti vyjasní. Členové AS o
této záležitosti diskutovali a hlasováním rozhodli, aby se uvedené
konkrétní body závěrů pracovní skupiny staly součástí zápisu z této
schůze:
"AS se hodlá průběžně věnovat problematice využívání a rozvoje
informačních technologií na fakultě. Vychází přitom z převažujícího
názoru, že situace v této oblasti není na fakultě uspokojivá a
dostupnost či kvalita poskytovaných služeb ani efekt plynoucí z
využívání daných technologií neodpovídá prostředkům do této oblasti
vloženým. AS hodlá prostřednictvím své pracovní skupiny zjišťovat
názory AO, mapovat stav a následně požadovat na vedení fakulty
konkrétní krátkodobá i systémová opatření pro zlepšení daného
stavu. Mezi nejaktuálnější řadí AS opatření směřující ke zlepšení
přístupu studentů k soudobým (v současnosti standardním)
informačním technologiím. AS očekává stanovisko vedení k možnostem
a termínu realizace, resp. vlastní realizace následujících
opatření:
- zlepšit funkční a aplikační možnosti fakultní počítačové sítě
- posílit, či zlepšit funkční a aplikační možnosti počítačů ve
studovně
- zabezpečit přístup na ostatní servery fakulty z počítačů ve
studovně
- zabezpečit pro studenty možnost tisku ze standardních aplikací
- zabezpečit širší přístup ke xerografickým službám
- vytvořit na fakultě internetovskou studovnu, resp. respirium
- zajistit umístění Web stránky AS na serveru PedF a její průběžnou
aktualizaci."
2) Doc. Banýr informoval AS o jednání kolegia, které se převážně
zabývalo hospodařením PedF UK a novými směrnicemi hospodaření,
vydanými tajemníkem fakulty. AS tyto materiály (výkaz hospodaření
za 1997, směrnice) prostuduje a projedná je za přítomnsti tajemníka
fakulty na příští poradě AS.
3) AS projednal problémy vznikající s proplácením pohledávek z
grantových finančních prostředků. Žádá urychlené proplacení těchto
pohledávek a v případě, že to není v současnosti možné, doporučuje,
aby odpovědný pracovník vedení fakulty vstoupil s uvedenými firmami
v kontakt, vysvětlil jim obtížnou situaci fakulty a dohodnul
termíny splatnosti.
4) AS dále kritizoval stávající podobu jízdního řádu fakultního
autobusu do Brandýsa, která nerespektuje potřeby výuky a nebyla
konzultována s pracovišti fakulty, kterých se to týká.
5) AS vyslovil nesouhlas s dosavadním způsobem využívání výtahu, který
neumožňuje užívat výtah zdravotně handicapovaným studentům. AS žádá
vedení fakulty, aby v této záležitosti zjednalo nápravu.
6) AS požaduje zavést v budově fakulty ještě jeden telefonní automat,
neboť kapacita stávajícího je zcela nedostačující, a také další
automaty na občerstvení, jako alespoň dočasnou provizorní náhradu
za zrušený bufet. Dále AS vyslovil nespokojenost s úrovní údržby
těchto automatů a také se stavem hygienických zařízení a jejich
zásobováním hygienickými prostředky. Žádá vedení, aby v této věci
zjednalo nápravu.
7) AS se zabýval přípravou volebního a jednacího řádu AS PedF UK.
Příští schůze se bude mimořádně konat už za týden, tj. 24. 2. 1998
ve 14 hod. Na programu bude projednávání volebního a jednacího řádu
PedF UK a příprava voleb do zaměstnanecké části AS. Další schůze se
bude konat 2. 3. 1998. Na programu bude příprava rozpočtu a
informace ze zasedání AS UK.
Zápis z jednání AS PedF UK dne 3. 3. 1998


Přítomni: dr. Hříbková, M. Stránská, dr. Pecháček, dr. Přívratský, dr.
Rambousek, doc. Banýr, dr. Wildová, F. Velímský, Z. Toušek,
J. Cenek, P. Lomička, E. Böhmová, M. Houska
Omluveni: F. Grunt, V. Bošek, M. Hanáková
Hosté: tajemník PedF - ing. Antoš, proděkani: doc.
Dostál,
doc. Jarník
1) Tajemník PedF UK ing. Antoš předložil AS materiály
dokumentující výši finančních částek přecházející na fakultu z
celkového rozpočtu RUK, seznámil členy AS s finanční situací
fakulty a s úvahami o způsobech jejího řešení. K problematice se
AS vrátí při projednávání rozpočtu fakulty na rok 1998.

2) Proděkan doc. Dostál reagoval na výzvu studentské části AS
ohledně uspořádání připomínkového řízení k modulovému studiu na
PedF UK. Pro učitele se již několikrát obdobná akce konala. Je
však nezbytné tuto akci připravit a zorganizovat připomínkové
řízení a s jeho závěry seznámit vedení fakulty.

3) Proděkan doc. Dostál přednesl připomínky vedení fakulty k
novému znění Stipendijního řádu. Po diskusi byly tyto připomínky
zapracovány do definitivní verze Stipendijního řádu.

4) Proděkan doc. Jarník přednesl připomínku vedení fakulty ke
zřízení stipendia "Studentský grant". Upozornil na nepříliš
vhodnou skutečnost, že finanční částky budou vypláceny bez
jakékoli kontroly řešeného projektu.
Členové AS po diskusi rozhodli, že podmínky pro získání stipendia a
způsob "kontroly" projektu budou upřesněny zvláštním ustanovením.

5) Proděkan doc. Jarník informoval členy AS o schůzce proděkanů na
RUK (otázky spojené se zřízením 17. fakulty UK, sociální
problematika studentů...).

6) AS se zabýval přípravou doplňujících voleb zaměstnanecké části
AS, které proběhnou v týdnu od 9. do 13. března 1998.

Zapsala: R. Wildová


Zápis z jednání AS PedF UK dne 17. 3. 1998


Přítomni: Doc. Banýr, dr. Hofmannová, dr. Hříbková, dr. Kohnová,
doc. Mocná, dr. Přívratský, dr. Rambousek, dr. Stracený,
dr. Vosičková, dr. Wildová, Z. Veselá, M. Prokop, T.
Ehrenberger, P. Lomička, J. Cenek, F. Grunt, M. Majer, F.
Velímský, Z. Toušek, E. Böhmová
Hosté: dr. Valentová

1. Místopředseda AS doc. Banýr přivítal nově zvolené členy AS a
rozloučil se s odcházejícími členy, kterým poděkoval za práci v AS.


2. Informaci o doplňujících volbách do zaměstnanecké části AS podala
dr. L. Valentová, předsedkyně volební komise.
Volební komise pracovala ve složení dr. Valentová, dr. Wildová,
mgr. Skokanová. Předsedkyně poděkovala mgr. Skokanové za přípravu a
zpracování výsledků voleb. Voleb se zúčastnilo 48,5 % členů
zaměstnanecké obce AS. Výsledky voleb byly zveřejněny na informační
tabuli. Protokol o volbách je uložen v archivu AS,
kopie byla předána děkanovi fakulty.


3. Volba předsedy AS - volilo 10 členů zaměstnanecké části AS a 5
členů studentské části AS. Za studentskou část volili tito
studenti: Z. Toušek, F. Velímský, Z. Veselá, M. Houska, F. Grunt.
Předsedou AS byl zvolen: doc. Banýr,
místopředsedou AS za zaměstnaneckou část: dr. Přívratský
za studentskou část: Z. Toušek4. Jednání u studijního proděkana ohledně stipendijního řádu se dne
19. 3. 1998 za zaměstnaneckou část AS zúčastní dr. Přívratský.


5. AS byl seznámen s návrhem studentů na změny volebního řádu, návrh
bude projednán 14. 4. 1998 na jednání AS.


6. AS vzal na vědomí informaci o jednání studentských zástupců AS s
pí. Mrázkovou o bufetu v Rettigové a o obnově smlouvy s
knihkupectvím na PedF UK. (Studenti požadují poskytování slev při
nákupu knih v tomto knihkupectví.)


7. AS se obrací na vedení faktulty s požadavkem na koncepční řešení
informačních tabulí v přízemí budovy PedF v Rettigové ulici.


8. Na příštím jednání AS dne 31. 3. bude projednáván rozpočet PedF UK
a další ekonomické záležitosti fakulty.

Zapsala: dr. Wildová


Zápis z jednání AS PedF UK dne 14. 4. 1998


Přítomni: M. Hofmannová, M. Stránská, J. Vosičková, R.
Hříbková, J. Stracený, V. Přívratský, M. Houska, M.
Hanáková, T. Ehrenberger, Z. Veselá, M. Prokop, F. Grunt,
J. Cenek, P. Lomička, Z. Toušek, F. Velímský, E. Böhmová
Hosté: prof. Z. Helus, DrSc., ing. Antoš
Štípek, Procházka, Synek - posluchači

1) AS schválil prodlužování pracovních smluv u pracovníků
PedF UK nad 65 let pouze do výše 0,5 úvazku. Vedoucím
kateder a členům vedení fakulty může být prodloužena
pracovní smlouva maximálně do výše 0,75 úvazku. Toto
opatření se týká pouze docentů a profesorů. AS předpokládá,
že s odbornými asistenty nad 65 let nebudou pracovní
smlouvy uzavírány vůbec.

2) Student P. Synek (Tv - ZT) předal členům AS petici
studentů týkající se neúnosných podmínek při studiu Tv
(areál Houšťka, stěhování KTv, ...). Petice byla předána
studentskému zástupci v AS, který o jejím obsahu bude
jednat s vedením fakulty a o závěrech jednání bude
informovat AS.

3) Na jednání AS se dostavil děkan PedF UK - prof. Z. Helus
a tajemník ing. Antoš.
a) Děkan fakulty seznámil členy AS se stavem financí na
PedF UK a informoval o návrhu nejbližších kroků vedoucích k
xešení tíživé ekonomické situace. Mezi tyto kroky patří:
snížení počtu pracovníků, zvýšení počtu výdělečných
aktivit, zvýšení počtu doktorandů, zvýšení počtu získaných
grantů. V souvislosti s finančními problémy PedF UK budou
pracovníkům odebrány příplatky za osobní ohodnocení v délce
3 měsíců. Pracovníci o ekonomické situaci a způsobu jejího
řešení budou informováni dne 22. 4. 1998 v 16 hod., kdy
vedení PedF UK svolává celou akademickou obec.
b) Děkan fakulty informoval o připravovaném průzkumu názorů
studentů na studia na PedF UK (doc. Havlík - KFSV) a o
neúspěchu pokusu navázat dialog mezi studenty a vedením
prostřednictvím "schránky" na dotazy a připomínky umístěné
v přízemí budovy v Rettigové ul.
c) AS byl pozván na koncert, který pořádá KHv v rámci oslav
650. výročí UK. Koncert se koná 22. 4. 1998 ve velké aule
Karolina.

4) Tajemník ing. Antoš předložil členům AS: "Rozbor
hospodaření za rok 1997" a "Rozpis normativních prostředků
PedF UK na rok 1998". Zároveň seznámil členy AS s
nejproblematičtějšími otázkami týkajícími se finanční
situace PedF UK. (Problém budovy PedF v Brandýse n. L.,
vysoké výdaje na studium jednoho studenta - 34 OOO,- ročně,
ve skutečnosti na každého studenta získává fakulta pouze 27
000,- Kč, problém velkého počtu pracovníků na fakultě). O
řešení ekonomické situace probíhají na vedení PedF UK
diskuse. O jejich závěru bude AS informován.

5) Studentská část AS předložila členům AS úpravy volebního
a jednacího řádu. Tyto úpravy budou zapracovány do
Karolínky pro š.r. 1998/99.

6) AS byly předloženy návrhy na prodloužení pracovních
smluv u docentů a profesorů nad 65 let: prof. J. Pešková
(KFSV), prof. M. Koman (KMDM), prof. J. Vulterin (KCHDCH),
prof. J. Dunovský (KCHDCH), prof. S. Jelínek (KRjLD), prof.
J. Pařízek (KPg), prof. J. Skalková (KPg), prof. J. Kotásek
(ÚVRŠ), dr. Z. Čerych (ÚŠP), ing. J. Kovařovic (ÚŠP), doc.
S.Dorotíková (KFSV),doc. F. Šifner (KBEV), doc. J. Kolář
(KHv), prof. J. Herden (KHv). O prodloužení pracovních
smluv bude rozhodnuto hlasováním na příští schůzi AS.

7) Do senátu UK byl zvolen za studentskou část posluchač
Zdeněk Toušek.

Zapsala: R. Wildová


Zápis z jednání AS PedF UK dne 28. 4. 1998Přítomni: doc. Banýr, dr. Hříbková, doc. Mocná, dr. Vosičková, dr.
Kohnová, dr. Stracený, dr. Rambousek, dr. Hofmannová, dr. Wildová, Z.
Toušek, F. Velímský, F. Grunt, J. Cenek, P. Lomička, M. Hanáková, E.
Böhmová

Omluveni: M. Stránská, M. Prokop, Z. Veselá
Hosté: prof. Helus

1) Děkan PedF UK požádal AS o udělení výjimky při prodlužování
pracovních poměrů pracovníků nad 65 let u vedoucích kateder a
členů vedení - místo senátem schváleného úvazku v rozsahu 0,75 na
celý pracovní úvazek. Vzhledem k absenci potřebných dokladů bude
AS o tomto návrhu hlasovat až na příštím zasedání.
2) Zástupce studentů v AS informoval o projednání stížnosti
studentů oboru Tv s proděkanem Benešem. Studenti budou o řešení
stížnosti informováni písemnou formou. Zajistí zástupce studentské
části AS dané kurie.
3) AS byl seznámen s jednáním kolegia děkana.
4) Dr. Rambousek informoval AS o jednání ekonomické komise. AS s
uspokojením konstatoval, že vedení fakulty chce v hospodářské
činnosti vycházet ze zásad hospodaření navržených AS v minulém
roce.
5) Místopředseda AS Z. Toušek informoval AS o stavu a využívání
finančních prostředků, které studenti získali v roce 1990.
Prostředků bude využíváno k zajištění činnosti studentské komory
AS, budou uloženy v bance jako termínovaný vklad a AS bude o
hospodaření tohoto fondu pravidelně informován.
6) AS byl seznámen se závěry disciplinární komise.
7) AS byla doručena žádost o prodloužení pracovního poměru doc.
Vodákové. Žádost bude projednána spolu s ostatními na příštím
jednání AS.
8) Na příští jednání AS dne 12. 5. 1998 bude pozván tajemník
fakulty k projednání zásad hospodaření fakulty podle provizorního
rozpočtu.

zapsala: R. Wildová


Zápis z jednání AS PedF UK dne 12. 5. 1998


Přítomni: doc. Banýr, dr. Hofmannová, dr. Hříbková, M.
Stránská, dr. Stracený, dr. Rambousek, dr. Přívratský,
dr. Wildová, dr. Vosičková, Z. Toušek, M. Houska, J.
Cenek, F. Velímský, P. Lomička, F. Grunt, E. Böhmová, J.
Steinbauer
Hosté: doc. Beneš
1) Na jednání AS se dostavil proděkan doc. Beneš, který
stručně zmínil zvažované kroky při řešení současné
ekonomické situace fakulty; slíbil, že do příštího
zasedání AS předá písemné podklady k těmto bodům:
a) zpřesnění návrhu rozpočtu fakulty,
b) výsledky úsporných opatření v hospodaření fakulty v
roce 1997/1998,
c) nové vyhlášky děkana týkající se hospodaření fakulty,
d) konkrétní finanční stav a odhad jeho vývoje do konce
roku 1999,
e) změny v organizačním řádu fakulty směřující k
ekonomickým úsporám.
2) AS vzal na vědomí:
- informaci tajemníka PedF UK týkající se omezení v
provozu telefonů,
- informaci o konání Rektorského dne 13. 5. 1998,
- vyhlášku děkana č. 6 o inventarizaci majetku PedF UK,
- oznámení o ukončení provozu knihovny a studovny v
Brandýse n/L.
3) AS vyjádřil souhlas s výjimkou navrhovanou děkanem
PedF UK pro uzavírání pracovních smluv vedoucích
pracovišť a akademických funkcionářů ve věku nad 65 let.
(Pracovní smlouvy těchto pracovníků mohou být uzavřeny
na celý úvazek.)
4) AS souhlasil s prodloužením pracovních smluv u těchto
pracovníků nad 65 let: prof. Herden, prof. Koman, prof.
Pešková, prof. Vulterin, prof. Dunovský, prof. Jelínek,
prof. Kotásek, doc. Dorotíková, doc. Šifner, doc. Kolář,
doc. Čerych, doc. Vodáková, ing. Kovařovic. AS zamítl
žádost o prodloužení pracovní smlouvy prof. Skalkové.
5) AS zamítl výjimku pro doc. Šifnera, o kterou žádal
děkan PedF UK. Tato výjimka měla umožnit prodloužení
pracovní smlouvy doc. Šifnera na celý úvazek.
6) M. Stránská informovala o problému ničení fondu
publikací ve studovně a v knihovně PedF.
- AS odsuzuje toto jednání uživatelů studovny a
knihovny,
- AS akceptuje stanovisko SVI a obrací se na toto
pracoviště, aby se pokusilo najít řešení,
- AS doporučuje vedení fakulty zabývat se tímto
problémem; např. vydáním vyhlášky děkana o používání
studovny, event. zpřísnění sankčních opatření.
7) AS po diskusi zamítl možnost umístit zápisy z jednání
AS na veřejně přístupnou síť Internetu. Zápisy budou
zveřejněny pro členy akademické obce PedF UK jednak
prostřednictvím nástěnky AS, jednak na vnitřní fakultní
síti.
8) AS trvá na požadavku, aby finanční prostředky na
granty byly vedeny na samostatných účtech a nebyly
využívány pro financování provozu PedF UK.
9) AS žádá vedení PedF UK o vysvětlení situace s
telefony. (Nákup telefonních automatů na mince
umístěných na chodbách, problémy s telefonní sítí na
fakultě, aj.)zapsala. R. WildováZápis z jednání AS PedF UK dne 26. 5. 1998Přítomni: doc. Banýr, dr. Hříbková, dr. Hofmannová, M.
Stránská, dr. Přívratský, dr. Rambousek, dr. Stracený,
dr. Wildová, Z. Toušek, F. Velímský, J. Cenek, Z.
Veselá, M. Prokop, J. Steinbauer, M. Hanáková, M. Houska
Omluveni: doc. Mocná, F. Grunt, T. Ehrenberger, E.
Böhmová
Hosté: doc. Beneš, ing. Antoš

1) Doplnění zápisu z jednání AS dne 12. 5. 1998 - bod 4):
k seznamu schválených pracovníků nad 65 let je třeba
doplnit prof. Pařízka z KPg.
2) Doc. Banýr informoval AS o jednání kolegia děkana dne
18. 5. 1998
(hospodářská situace fakulty, metodika výpočtu výukových
nákladů, výklad nového VŠ zákona, celofakultní
dovolená).
3) Studenti z AS předali vedení fakulty připomínky k
modulovému systému studia, AS vzal tyto připomínky na
vědomí. Doc. Jarník reagoval na aktivitu studentů
shromáždit připomínky k modulovému systému svoláním
schůzky se zástupci studentské části AS. Termín bude
upřesněn začátkem června; vedení žádá o zkonkretizování
požadavků a připomínek.
4) Ing. Antoš a doc. Beneš informovali členy AS o
současné hospodářské situaci fakulty, stavu hospodaření
a předpokládaných finančních úsporách, vyplývajících z
přijatých opatření. Příslušné písemné podklady senát
prostuduje a projedná za přítomnosti tajemníka fakulty
na příštím jednání AS.
5) AS požaduje, aby se jeho zástupci podíleli na metodice
výpočtu výukových a provozních nákladů pro jednotlivé
katedry. Zpracovaný návrh by měl být předložen ke
schválení AS na jednání 23. 6. 1998.
AS doporučuje, aby byli k přípravě metodiky výpočtu
výukových nákladů přizváni za AS: doc. Banýr, dr.
Přívratský, dr. Rambousek.
6) AS byl seznámen s návrhem na zrušení střediska
pedagogické praxe. Na příštím zasedání AS přednese dr.
Wildová stanovisko kateder pedagogiky.
7) AS byl seznámen s vyhláškou děkana PedF UK č. 7
(opatření k ochraně knihovních fondů ve studovně a ve
výpůjčně SVI). K projednání účinnosti vyhlášky zve AS na
příští zasedání ředitelku SVI - dr. Lipertovou.
8) AS vzal na vědomí zprávu o hospodaření UK a jejich
součástí v roce 1997 a doporučil zástupcům PedF v AS UK,
aby hlasovali pro schválení této zprávy.
9) Příští jednání AS se koná v úterý 9. 6. 1998.
Zapsala: R. WildováZápis z jednání AS PedF UK dne 9. června 1998


Přítomni: doc. Banýr, doc. Mocná, dr. Přívratský, dr.
Stracený, dr. Vosičková, dr. Hříbková, dr. Kohnová, M.
Stránská, dr. Wildová, Z. Toušek, F. Velímský, J. Cenek,
F. Grunt, M. Houska, E. Böhmová
Omluveni: dr. Rambousek, M. Prokop, Z. Veselá, T.
Ehrenberger
Host: ing. Antoš - tajemník PedF UK
1) AS schválil Směrnici, kterou se upravuje rozsah a
podmínky hospodářské, obchodní a obdobné činnosti v
působnosti PedF UK Praha.
2) Směrnice PedF UK o hospodaření nebyla schválena a bude
upravena v souladu se změněnými předpisy.
3) AS doporučuje, aby vedení fakulty vypracovalo nové
formuláře pro uzavírání smluv s externími pracovníky.
4) AS neschválil návrh na zrušení střediska pedagogické
praxe. AS upozorňuje, že před zaujetím stanoviska k
tomuto problému je nezbytné jednat s vedoucími kateder
pedagogiky a vyjasnit kompetence jednotlivých pracovišť,
zajišťujících pedagogickou praxi (katedry, ekonomické
oddělení).
5) Ing. Antoš diskutoval se členy AS o připravovaných
úsporných opatřeních v personální oblasti. AS
doporučuje, aby redukce pracovních sil se týkala i
neučitelských míst.
6) Ing. Antoš informoval AS o pracích, které je třeba
provést v souvislosti s přípravou mezinárodní konference
(např. rekonstrukce WC a úprava vstupního vestibulu) v
budově PedF v Rettigové ul.
7) Studenti informovali AS o závěrech jednání se
studijním proděkanem doc. Jarníkem týkajícího se
studentských připomínek k modulovému systému studia.
Vzhledem k závažnosti problematiky AS doporučuje věnovat
jí celé zasedání AS v září 1998, na které budou přizváni
studijní proděkani a další kompetentní pracovníci
fakulty.
8) Doc. Banýr omluvil z jednání AS dr. Lipertovou,
ředitelku SVI, která byla členy AS na jednání přizvána.
Dr. Lipertová připravuje komplexní materiál k provozu
SVI, který by měl být projednán v září 1998. AS žádá,
aby vedení PedF UK přehodnotilo vyhlášku děkana č. 7
(opatření k ochraně knihovního fondu a k provozu SVI) a
prodloužilo výpůjční dobu v knihovně a ve studovně.
9) Studenti AS žádají vedení fakulty o přidělení
"Karolinky", VŠ zákona, event. dalších závažných
dokumentů, týkajících se kompetencí AS.
10) Doc. Banýr seznámil AS s navrhovanou metodikou
výpočtu pedagogických výkonů kateder. AS požaduje, aby
jednání k této problematice se za AS zúčastnili doc.
Banýr, dr. Rambousek a dr. Přívratský.
11) Na příštím jednání AS sdělí studenti jména dvou svých
zástupců, kteří se budou podílet na činnosti nově
sestavované koordinační rady studentů z učitelských
fakult a vyjasní, kdo bude zastupovat PedF UK v AS UK.
12) Příští jednání AS se bude konat v úterý 23. 6. t.r.
ve 14 hod.

Zapsala: R. Wildová


Zápis z jednání AS PedF UK dne 23. 6. 1998


Přítomni: doc. Banýr, dr. Přívratský, dr. Kohnová, dr.
Stracený, dr. Rambousek, dr. Vosičková, dr. Wildová, Z.
Toušek, F. Velímský, J. Cenek, M. Houska, P. Lomička, Z.
Veselá, M. Prokop, V. Bošek, E. Böhmová
Omluveni: F. Grunt, M. Hanáková, J. Steinbauer
Hosté: prof. Helus, doc. Beneš, doc. Herden
1) AS byl seznámen s peticí studentů oborového studia Hv
týkající se neprodloužení pracovních smluv některých
pracovníků KHv nad 65 let. Studentům odpoví předseda AS.
2) Děkan fakulty informoval AS o tíživé ekonomické
situaci PedF UK a o navrhovaných opatřeních k jejímu
řešení. Podstata spočívá v diferencované redukci
mzdového fondu na jednotlivých pracovištích fakulty a
převedení kompetence hospodaření s tímto fondem na
vedoucí pracovišť. Seznámil AS s rozdělením pracovišť
(včetně neučitelských) do 6 kategorií a zdůvodnil toto
začlenění. Mzdový fond v těchto kategoriích se redukuje
v rozmezí 5 až 35% proti stavu z roku 1997.
AS po dlouhé diskusi s vedením fakulty zaujal k
navrhovaným opatřením následujcí stanoviska:
a) AS schválil předložený způsob diferencované redukce
mzdových fondů jednotlivých pracovišť.
b) AS souhlasí se záměrem vedení fakulty přenést
kompetence s hospodařením se mzdovými prostředky
pracoviště na vedoucí pracovníky.
c) AS požaduje, aby byly neprodleně zahájeny práce na
systémovém řešení financování fakulty jako celku a
jejich jednotlivých pracovišť tak, aby materiál byl
předložen AS do konce října t.r. a mohl být aplikován od
1. ledna 1999. Řešení by mělo být v souladu s
dlouhodobým záměrem fakulty.
d) AS deleguje své zástupce pro jednání s vedením
fakulty, jehož cílem bude dopracování techniky tvorby
mzdové částky přidělené pro jednotlivá pracoviště.
e) AS konstatuje, že nebyl seznámen s konkrétními
částkami mzdových
prostředků přidělených jednotlivým pracovištím, ani se
zajištěním financování provozních nákladů jednotlivých
pracovišť.
3) AS vzal na vědomí informaci proděkana Beneše, že
Středisko pedagogické praxe se neruší.
4) AS byl seznámen se záměrem vedení fakulty
reorganizovat Výpočetní středisko. AS doporučuje vedení
fakulty okamžitě zahájit přípravné práce vedoucí k
reorganizaci tohoto střediska - vypsat konkurz na
vedoucího, - začít pracovat na koncepci.
5) AS neschválil udělení výjimky doc. Kolářovi, - aby mu
byla povolena pracovní smlouva na plný úvazek (pracovník
starší 65 let).
6) V příštím školním roce se budou jednání AS konat opět
každé sudé úterý od 14 hodin, první jednání AS se
uskuteční 1. září 1998.
AS přeje všem členům akademické obce příjemné prožití
letních prázdnin.


zapsala: R. Wildová


Zápis z jednání AS PedF UK dne 15. září 1998


Přítomni: dr. Přívratský, M. Stránská, doc. Hříbková, dr.
Stracený, dr. Wildová, dr. Rambousek
Hosté: doc. Dostál, ing. Antoš
1) AS obdržel dopis dr. Hofmannové z KAjL (1. kurie)
týkající se její abdikace na členství v AS. V důsledku
toho AS v nadcházejícím období zorganizuje doplňující
volby do 1. kurie. Byla ustavena volební komise ve
složení: doc. Hříbková, doc. Mocná, Mgr. Skokanová.
2) AS byl seznámen s vypsáním konkurzu na vedoucího
Střediska informačních technologií, které má na fakultě
vzniknout.
3) Členové AS byli informováni o termínu svolání členů
akademické obce dne 28. 9. 1998.
4) Doc. Dostál informoval AS o výsledcích přijímacího
řízení a o přípravě školního roku 1998-99.
5) AS navrhuje, aby se zápis studentů na jednotlivých
katedrách konal v týdnu před začátkem semestru.
6) Ing. Antoš předložil AS výsledky hospodaření na PedF
UK za období: leden - srpen 1998.
Dále členy AS informoval o průběhu rekonstrukcí WC v
budově v Rettigové ul., o situaci s pronájmem prostor
pro fakultní knihkupectví a o další dostavbě suterénu
fakulty.

zapsala: R. Wildová


Zápis z jednání AS PedF UK dne 29. 9. 1998Přítomni: doc. Banýr, dr. Rambousek, doc. Hříbková, M.
Stránská, dr. Wildová, dr. Vosičková, dr. Přívratský,
dr. Kohnová, dr. Stracený, M. Prokop, Z. Veselá, J.
Cenek, F. Velímský, F. Grunt, Z. Toušek, M. Houska, P.
Lomička
Omluveni: M. Hanáková, T. Ehrenberger
Hosté: ing. Vařeková, ing. Antoš, M. Lohynská, A.
Škaloudová,
dr. Voženílek
Program:
1. Doplnění zápisu z 15.9.:
AS požaduje výplatu stipendií v souladu s platným
stipendijním
řádem (nečerpané částky na studentské vědecké granty je
možné využít k posílení ostatních druhů stipendií).
2. AS se zabýval přípravou doplňujících voleb do 1. kurie
zaměstnanecké části AS. Přípravou voleb (přípravou a
zveřejněním vyhlášky o volbách, přípravou a zveřejněním
kandidátské listiny, přípravou volebních seznamů,
zajištěním průběhu voleb, sepsáním protokolu o výsledku
voleb) byla pověřena volební komise ve složení doc.
Hříbková, doc. Mocná, Mgr. Skokanová.
Volby proběhnou v týdnu od 16. do 20. listopadu 1998.
Na příštím jednání bude AS seznámen s přípravou
doplňujících voleb do studentské části AS.
3. Tajemník fakulty, ing.Antoš, seznámil členy AS s
harmonogramem rekonstrukce budovy v ulici Rettigové, s
ekonomickou situací fakulty a s výsledky hospodaření
fakulty v období leden až srpen 1998. Informoval rovněž
o změnách v hospodaření fakult, které přinese nový zákon
o VŠ.
Tajemník fakulty sdělil AS, že úsporná opatření z května
1998 přinesla očekávaný výsledek, který se promítl do
značně zlepšené ekonomické situace fakulty. Přesto je
třeba i v následujícím období dodržovat přísnou finanční
disciplinu. Z těchto důvodů nebudou např. zatím
přiděleny jednotlivým pracovištím fakulty částky na
provoz, ale budou centrálně obhospodařovány .
AS tyto informace přijal s uspokojením. Požaduje, aby na
příštím
jednání AS byla zpráva doplněna o stav čerpání
prostředků za měsíc září a o údaje, s jakými prostředky
mohou pracoviště fakulty počítat do konce roku 1998 .
4. AS vyslovil souhlas se záměrem vedení fakulty na
spojení úseku PaM a mzdové účtárny do jednoho útvaru ve
smyslu návrhu organizačního řešení referátu mezd a platů
ekonomického oddělení předloženého akademickému senátu k
vyjádření,
5. AS vyslovil souhlas s reorganizací výpočetního centra
a provedeným
výběrovým řízením jako předpokladem realizace návrhu
organizačního řešení SIT (Střediska informačních
technologií) předloženého vedením fakulty.
6. AS zpracuje do příštího kolegia fakulty (19.10.)
přehled rozdílů v kompetencích AS podle dosavadního a
nově schváleného zákona o VŠ. Zodpovídá předseda AS.
7. AS žádá vedení fakulty o vypracování stanoviska ke
zpracovaným připomínkám studentské části AS k modulovému
systému studia.
8. AS upozorňuje na požadavek studentské části AS na
přidělení výtisku Karolinky, na přidělení náhradního
počítače a jeho napojení na E-mail.

Zapsala: R.WildováZápis z jednání AS PedF UK dne 13. 10. 1998


Přítomni: dr. V. Přívratský, Dr. Kohnová, dr. Stracený,
M. Stránská,
doc. Mocná, M. Houska, F. Grunt, F. Velímský, Z Toušek,
M. Hanáková
Omluveni: doc. Banýr, dr. Rambousek, doc. Hříbková, dr.
Wildová,
J.Cenek
Hosté: doc. Jarník, doc. Dostál, ing. Antoš, dr.
Hlaváček- FV OO

Program:
1. AS vzal na vědomí návrh doc. A. Tučka na udělení
mimořádných stipendií z prostředků grantu (projekt FRVŠ
č. 1540/68 Inovace vzdělávání učitelů primární školy).
2. AS vyslovil poděkování Středisku vědeckých informací
PedF UK za dočasné převzetí prodeje skript a publikací
po dobu kolaudačních úprav prodejních prostor fakultního
knihkupectví a v souvislosti s ukončením činnosti
knihkupecké fy Hrach na fakultě. Práce spojené s
prodejem zajišťují pracovnice knihovny navíc. 3. AS
bude na základě dohody s proděkany pro studium, doc.
Jarníkem a doc. Dostálem, iniciovat svolání schůzky
studentských zástupců v AS s vedením studijního
oddělení, kde se za přítomnosti studijních proděkanů
budou řešit některé problémy studentů (termíny zápisu a
jejich koordinace s termíny ubytovávání na kolejích,
úprava úředních hodin SO, možnosti počítačové formy
zápisu apod.). Pracovní schůzka se má uskutečnit 27. 10.
ve 13.00 hod.
4. Členové AS vyslechli informaci tajemníka fakulty,
ing. Antoše, o stavu čerpání fakultního rozpočtu v
měsíci září. Bylo konstatováno, že finanční ukazatele
jsou vcelku příznivé a že fakultní dluh byl splacen.


Zapsala: M. StránskáZápis z jednání AS PedF UK dne 27. 10. 1998


Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: doc. Dostál, prof. Brabcová
1) AS se zabýval připravovanými volbami do AS. Zároveň s
doplňujícími volbami do 1. kurie AS proběhnou ve dne 16.-
20. 11.
t.r. volby dvou kandidátů do AS UK. Návrhy kandidátů je
třeba předat dr. Hříbkové do 9. 11. 1998. Dr. Hříbková
připraví také dodatek k volební vyhlášce.
2) Na základě jednání studentů v AS s vedoucí studijního
oddělení dochází od 1. ledna 1999 ke změně úředních
hodin studijního oddělení v pondělí, kdy bude otevřeno
od 13 do 15 hod.
3) Proděkan doc. Dostál informoval:
a) o návrhu vyhlášky č. 23 týkající se zápisu do
modulového systému,
b) o změnách ve "Studijním řádu UK" podle nového zákona
o VŠ,
c) o navrhovaných studijních programech pro studium na
PedF UK.
AS byl seznámen s připomínkami studijního proděkana,
které budou zaslány RUK.
4) Dr. Wildová informovala o situaci týkající se výplaty
stipendií pro pomocné vědecké síly.
V souvislosti s touto informací AS jednomyslně schválil
návrh na uzavření nových pracovních smluv se studijními
vědeckými silami, které by byly v souladu s Karolinkou.
AS požaduje, aby v těchto nových smlouvách byla
studentským vědeckým silám navržena maximální měsíční
finanční odměna ve výši 800,- Kč. (Tato částka může být
v rámci katedry rozdělena mezi více studentských
vědeckých sil.)
5) AS diskutoval o připomínkách k 11 vnitřním předpisům
UK, které mají platit od 1. 1. 1999. Na příštím jednání
AS přednese pověřený člen senátu zformulované stanovisko
k přidělenému dokumentu. Písemně zpracovaná stanoviska
budou předložena na AS UK do 15. 11. 1998.

Zapsala: R. WildováZápis z jednání AS PedF UK dne 10. listopadu 1998


Přítomni: J. Banýr, R. Hříbková, J. Kohnová, V.
Rambousek, V. Přívratský, J. Stracený, M. Stránská, J.
Vosičková
J. Cenek, F. Velímský, Z. Veselá, M. Hanáková, M.
Houska,
Omluveni: F. Grunt, M. Prokop, E. Böhmová, R. Wildová, Z.
Toušek
Hosté: ing. Antoš, doc. Dostál, doc. Mošna, ing. Juliš
1) AS se představil nový vedoucí střediska informačních
technologií - ing. Juliš. Přednesl svou představu o
nejbližších úkolech střediska a požádal AS o podporu při
jejich plnění.
2) Ing. Antoš informoval AS o stavu stavebních prací na
fakultě a o personálních změnách na děkanátu a o svém
návrhu na reorganizaci té části děkanátu, kterou řídí.
Sdělil, že fakulta se dostala z platební neschopnosti.
AS s navrženými změnami vyslovil souhlas.
3) Za přítomnosti proděkana doc. Dostála a vedoucího
katedry technické výchovy doc. Mošny byl projednán dopis
studentů DPS, týkající se obavy studentů ze zrušení
tohoto typu studia. Po vyslechnutí všech argumentů AS
konstatoval, že obavy studentů nejsou opodstatněné.
Počty přijímaných studentů za poslední tři roky se
prakticky nemění, se stejným počtem přijímaných se
počítá i ve školním roce 1999/2000. Personální změny na
oddělení KTchV jsou vyvolány ekonomickými podmínkami
fakulty a v žádném případě se netýkaly obsahu výuky a
jejího personálního zajištění.
4) AS se seznámil s dopisem pracovníků katedry historie,
týkající se obav ze změn, k nimž dojde v
pracovněprávních a mzdových otázkách po 1. 1. 1999, kdy
vstoupí v platnost nový Zákon o VŠ. AS si je těchto
problémů vědom, ale v současné době nelze na ně dát
jednoznačnou odpověď. AS bude iniciovat setkání
akademické obce s vedením školy k těmto záležitostem.
Pracovníkům katedry historie odpoví na jejich dopis
předseda AS.
5) AS byl požádán prof. Hejným, aby se vyjádřil k jeho
stanovisku, týkajícího se Návrhu kritérií na hodnocení
fakult a vysokých škol. Komentář k Návrhu kritérií i
stanovisku prof. Hejného k němu přednesli AS předseda a
místopředseda AS (pro nedostatek času nebylo možné, aby
se s materiály seznámil celý AS).
AS plně podporuje kritické připomínky prof. Hejného k
Návrhu kritérií.
6) Příprava voleb do AS PedF a AS UK. AS dostal dva
návrhy na jedno místo senátora za 1. kurii v
zaměstnanecké části AS: dr. Kalfiřtová, dr. Kučera a tři
návrhy na dvě místa zástupců do AS UK: doc. Banýr, prof.
Brabcová, dr. Přívratský. Volby proběhnou současně v
termínu 16. - 20. listopadu t.r.. Volby řídí volební
komise v čele s dr. Hříbkovou. Členové AS vzali na
vědomí rozdělení služeb během voleb.
7) AS projednal připomínky k návrhům 11 vnitřních
předpisů UK. Doporučené připomínky k jednotlivým
předpisům zpracuje doc. Banýr a předá je AS UK do 13.
listopadu.

zapsala: J. Vosičková
« June 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
News
Fotky z reprezentačního plesu Pedf UK 2012 2012-04-16
More news…
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: