Personal tools
You are here: Home Zápisy ze zasedání Zápisy 1999
Document Actions

Zápisy 1999

Archív zápisů z jednání konaných v roce 1999

Zápis z jednání AS PedF UK dne 19. ledna 1999Přítomni: J. Banýr, R. Hříbková, J. Kohnová, E. Kalfiřtová, V.
Rambousek, J. Stracený, R. Wildová, K. Chlubina, G.
Gilarová, M. Kopt, J. Karásek, dr. Hadj-Moussová
Hosté: F. Dušek - člen AS UK
1. Jednání AS se poprvé zúčastnili nově zvolení senátoři ze studentské
části AS Pedf UK a kooptovaná členka AS PhDr. Zuzana Hadj-Moussová
(KŠPPsy). Nové složení členů AS PedF UK zveřejní AS na informační
nástěnce.
2. Bylo dohodnuto, že kontrolou plnění úkolů z jednání AS bude nadále
pověřen dr. Přívratský.
3. Doc. Banýr informoval o jednání kolegia děkana dne 18. 1. 1999. To
se zabývalo zejména:
- přípravou provizorního rozpočtu na rok 1999 (za AS se přípravou
provizorního rozpočtu budou zabývat: doc. Banýr, dr. Přívratský,
dr. Rambousek)
- projednáním připomínek k návrhu vnitřních předpisů UK
- informací o záměrech činnosti ÚVRŠ, které přednesla ředitelka
ústavu doc. Walterová.
4. Setkání akademické obce k pracovně-právním a mzdovým otázkám je
plánováno na 18. února 1999 v 16 hod.
5. AS se zabýval připomínkami k následujícím vnitřním předpisům UK:
- Statut UK s přílohami
- Studijní a zkušební řád UK
- Řád přijímacího řízení UK
- Disciplinární řád pro studenty UK
- Řád rigorozního řízení
- Řád celoživotního vzdělávání
Vzhledem k tomu, že připomínky AS se v podstatě kryly s
připomínkami vedení PedF, nepředkládal je AS samostatně.
6. AS obdržel další část vnitřních předpisů UK k připomínkám:
- vnitřní mzdový předpis
- předpis o organizaci výběrového řízení
- jednací řád vědecké rady UK
Zástupci AS se k projednání připomínek k těmto vnitřním předpisům
sejdou dne 26. ledna 1999 ve 14 hod. Připomínky musí být předány na
AS UK do 16 hod. dne 26. 1. 1999.
7. AS byl seznámen s volbou nové Rady pro fakultní agon.
8. Na příští jednání AS dne 2. 2. t.r. byli pozváni tajemník PedF UK -
ing. Antoš (jednání o informačních systémech ve vstupní hale
fakulty a informace o rozpočtu PedF) a ředitelka SVI - dr.
Lipertová (práce studovny a knihovny).


zapsala: R. WildováZápis z jednání AS PedF UK dne 2. února 1999


Přítomni: doc. Banýr, dr. Hadj-Moussová, dr. Hříbková, dr. Kalfiřtová,
dr. Kohnová, doc. Mocná, dr. Přívratský, dr. Rambousek, dr.
Stracený, M. Houska, F. Velímský, J. Cenek, K. Chlubna, T.
Švandová, J. Procházka, J. Štípek, M. Kopta, P. Moosová, J.
Hlavatý, J. Karásek
Omluveni: dr. Wildová, F. Grunt, Z. Toušek, M. Hanáková
Hosté: prof. Helus, dr. Lipertová, Mgr. Skokanová, doc. Byčkovský,
F. Dušek
1) Dr. Lipertová a Mgr. Skokanová informovaly AS o stavu knihovny a
studovny, zejména o prostorových, finančních a personálních
problémech, které pracovníkům neumožňují plně vyhovět oprávněným
požadavkům studentů na zlepšení služeb SVI, senátu byly poskytnuty
statistické údaje porovnávající zhoršující se stav v roce 1998 s
rokem 1997. K jejich vystoupení se rozvinula bohatá diskuse, v níž
byla zodpovězena řada otázek.
Na závěr vyslovil AS podporu oprávněným požadavkům SVI, pověřil
studentskou komoru AS shromážděním námětů k řešení problémů SVI a k
práci studovny a půjčovny. K problematice SVI se AS podle potřeby
znovu vrátí.
2) Z jednání senátu se ze zdravotních důvodů omluvil tajemník fakulty
ing. Antoš, který měl podat informaci o ekonomické situaci a
provizorním rozpočtu. Jednání s ním se uskuteční na příští schůzi AS.
3) Děkan fakulty, prof. Helus
- přivítal nové členy studentské části AS a blahopřál jim k jejich
zvolení,
- pozval přítomné na veřejné shromáždění, které se bude konat dne
18. 2. 1999 od 16 hod. v aule fakulty,
- informoval AS o situaci na začátku roku (akreditace, tvorba
nových dokumentů, ekonomická situace fakulty, profilující vědecké
záměry fakulty, nový školský zákon a zákon o kariérním růstu
učitelů, plány na zlepšení prostředí fakulty, vandalismus,
krádeže).
4) Doc. Banýr informoval o jednání AS UK.
5) Doc. Banýr informoval o vyhlášení ceny rektora pod patronací deníku
MF dnes.
6) AS byl seznámen se směrnicí PedF UK Pro provozování a používání
výpočetní techniky a v souvislosti s tím znovu upozorňuje, že
všechny směrnice s celofakultní platností by měly nejdříve projít
AS.
7) AS doporučuje žádost studenta Bloudka o udělení stipendia
poskytovaného na základě pokynu MŠMT ČR za špičkovou sportovní
reprezentaci.
8) AS bere na vědomí žádost studenta speciální pedagogiky J. Šolce o
sociální stipendium.

zapsala: R. HříbkováZápis z jednání AS PedF UK dne 16. 2. 1999


Přítomni: doc. Banýr, dr. Hadj-Moussová, doc. Mocná, dr. Kalfiřtová,
dr. Přívratský, dr. Rambousek, dr. Stracený, dr. Vosičková,
dr. Wildová, G. Gilarová, F. Velímský, Z. Toušek, J. Cenek,
F. Grunt, K. Chlubna, T. Švandová, M. Kopta, P. Moosová, M.
Houska, M. Hanáková
Omluveni: dr. Hříbková, dr. Kohnová
Hosté: prof. Helus, doc. Jarník,ing. Antoš, M. Lohynská, B. Voženílek,
F. Dušek

1) Kontrola zápisu z jednání AS dne 2. 2. 1999. K bodu 6) zápisu bylo
podáno vysvětlení: předložená Směrnice o provozování a používání
výpočetní techniky na PedF UK byla míněna jako návrh, k němuž se
AS bude teprve vyjadřovat.
2) Doc. Jarník předložil AS návrh na akreditaci pětiletého studia
učitelství 1. stupně ZŠ s cizím jazykem. Předložený návrh byl AS
přijat.
3) Ing. Antoš vyzval AS, aby jmenoval své zástupce do komisí pro
výběrová řízení. AS vyslovil zájem o účast ve výběrových řízeních.
Zástupci AS budou delegováni do komisí vždy "případ od případu". AS
proto žádá, aby byl o konání výběrových řízení včas informován,
právě z důvodu vyslání svého delegáta.
4) Ing. Antoš informoval o ekonomické situaci PedF UK a předložil AS
návrh provizorního rozpočtu na rok 1999. Po diskusi k předloženému
návrhu a vysvětlení některých položek byl návrh AS schválen. (V
diskusi ing. Antoš informoval i o dalších problematických otázkách
provozu fakulty, např. buffet v Rettigové ul. aj.)
5) Prof. Helus seznámil AS s návrhem složení nové vědecké rady PedF
UK. Po rozsáhlé diskusi AS návrh schválil.
6) AS zvolil Zdeňka Touška místopředsedou AS PedF za studentskou
komoru.
7) AS doporučil vedení školy, aby z připravované Karolinky na š.r.
1999/2000 byly vyřazeny dokumenty, které v době tisku publikace
nebudou ještě schváleny (Jednací řád AS, Studijní a zkušební řád,
Disciplinární řád, Stipendijní řád). Tyto materiály by mohly být
vydány později samostatně v omezeném počtu výtisků a dány k
dispozici zájemcům do studovny SVI.
8) Příští jednání AS se bude konat v úterý 2. 3. t.r. Na programu bude
mimo jiné projednávání dvou směrnic PedF (Provozování a využívání
výpočetní techniky na PedF, Spisový řád) a bude podána informace o
přípravě rozpočtu PedF na r. 1999.

zapsala : R. Wildová


Zápis z jednání AS PedF UK dne 2. 3. 1999


Přítomni: doc. Banýr, dr. Hříbková, dr. Hadj-Moussová, dr. Kalfiřtová,
dr. Přívratský, dr. Rambousek, dr. Stracený, dr. Vosičková,
dr. Wildová, M. Kopta, P. Moosová, P. Urbanová, T. Švandová,
K. Chlubna, J. Štípek, J. Procházka, M. Houska, T. Topičová,
G. Gilarová, M. Hanáková, J. Karásek, F. Grunt, J. Cenek, F.
Velímský, Z. Toušek
Hosté: ing. Antoš, ing. Juliš
1) K zápisu z jednání AS dne 16. 2. 1999 nebylo připomínek.
2) AS diskutoval o setkání zaměstnanců fakulty s vedením fakulty dne
18. 2. 1999. Konstatoval, že ze strany zaměstnanců nepřišly žádné
kritické připomínky k průběhu setkání a obsahu sdělení.
3) Vedením internetové stránky AS byli pověřeni studenti Štípek a
Procházka.
4) AS byl seznámen s dopisem doc. J. Jarníka, který reagoval na petici
studentů ohledně zápisu do modulového studia na začátku LS. AS vzal
dopis na vědomí a zveřejnil ho na informační tabuli AS. V
návaznosti na tento dopis pověřuje AS dr. Straceného a studenty
Touška a Cenka přípravou návrhu na organizaci celofakultního
semináře o modulovém systému studia. Tento návrh bude projednán na
příštím zasedání AS.
5) Ing. Juliš podal vysvětlení "Směrnice pro provozování a používání
výpočetní techniky na PedF UK" a zodpověděl dotazy členů AS k ní.
Tuto Směrnici AS schválil. AS diskutoval s ing. Julišem i další
otázky týkající se rozvoje počítačové sítě na PedF UK (počítačová
učebna, kontaktní osoby na jednotlivých katedrách). K problematice
se AS znovu vrátí.
6) Ing. Antoš informoval AS o přípravě rozpočtu na rok 1999. Rozpočet
bude připravován ve dvou fázích - nejprve mzdové náklady, potom
provozní náklady. S postupem prací na tvorbě rozpočtu AS souhlasí.
Částka, kterou by měla jednotlivá pracoviště fakulty dostat na mzdy
svých pracovníků, bude zvýšena o 10 % proti stavu tarifních mezd z
prosince 1998.
7) AS byl seznámen s návrhem Spisového a skartačního předpisu. Tento
návrh AS schválil.
8) AS obdržel dopis proděkana doc. Jarníka k udělení děkanského
stipendia pro studentku K. Rumlovou. (Návrh podala vedoucí katedry
AjL). AS schválil, aby bylo toto stipendium uděleno; výši projedná
stipendijní komise, které byl návrh předán.
9) AS obdržel pozvánku na koncert Akademického pěveckého sboru UNI
Ludwiga Maxmiliana - dne 6. 3. t.r. v Rudolfinu.
10) Příští jednání AS se bude konat v úterý 16. 3. 1999. Na programu
bude projednávání rozpočtu fakulty na r. 1999 a příprava semináře
k modulovému studiu.

Zapsala: R. Wildová
« June 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
News
Fotky z reprezentačního plesu Pedf UK 2012 2012-04-16
More news…
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: